blue sky 7500

ครอบคลุมกว้างขึ้น ฟอกอากาศได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

3-Way Air Flow

ฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้กว้างขึ้น และ รวดเร็วยิ่งขึ้น* ด้วยช่องรับอากาศด้านหน้า ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรพื้นที่การใช้งานได้อย่างลงตัว เพราะแม้คุณจะวางเครื่องฟอกอากาศไว้ชิดติดผนัง แต่การออกแบบช่องการกระจายอากาศบริสุทธิ์ 3 ทิศทางด้วยพลัง Dual Power Fan นั้น จะยังคงประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ทั่วถึงครอบคลุมทั่วทุกมุมห้อง และเร็วกว่าเดิม ด้วยอัตรการการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ได้เร็วถึง 701 ลบ.ม. ต่อชั่วโมง**

Showing the single result