Air Purifier

ครอบคลุมกว้างขึ้น ฟอกอากาศได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

3-Way Air Flow

ฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้กว้างขึ้น และ รวดเร็วขึ้น* ด้วยช่องรับอากาศด้านหน้าที่ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรพื้นที่การใช้งานได้อย่างลงตัว เพราะแม้คุณจะวางเครื่องฟอกอากาศไว้ชิดติดผนัง แต่การออกแบบช่องการกระจายอากาศบริสุทธิ์ 3 ทิศทางด้วยพลัง Power Fan นั้นจะยังคงประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ทั่วถึงครอบคลุมทั่วทุกมุมห้อง และเร็วกว่าเดิม ด้วยอัตรการการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ได้เร็วถึง

Showing all 4 results