ค่าไฟฟ้าทำไมแพง เคยสงสัยกันไหม?

ค่าไฟฟ้าทำไมแพง จังเลย
ถึงหน้าร้อนทีไร ค่าไฟฟ้าทำไมแพง

ค่าไฟฟ้าทำไมแพง ผมคิดว่าหลายๆคน คนคงเคยตั้งคำถามกับตัวเอง และถามไปยังการไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันนี้แอดมิน จะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้กระจ่าง ไม่มากก็น้อย ให้หายสงสัยกันไปเลย ว่าทำไม ถึงหน้าร้อนทีไร ค่าไฟฟ้าทำไมแพง จังเลย

กราฟแสดงประวัติการใช้ไฟฟ้า, ทำไมค่าไฟฟ้าแพง
กราฟแสดงประวัติการใช้ไฟฟ้า ผ่าน PEA Application

ในช่วงหน้าร้อนของทุกๆปี หลายบ้านจะชอบบ่นกันว่า ใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม ทำไมพอบิลค่าไฟฟ้ามา เกือบจะป็นลม กันเลยทีเดียว บางบ้าน ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น ซึ่งทาง การไฟฟ้านครหลวง เฉลยถึงสาเหตุว่า ทำไมค่าไฟฟ้าแพง จริงๆก็เฉลย ทุกปีแหละ แต่ก็มีคำถามเดียวกัน ทุกปีเช่นเดียวกัน สาเหตุหลักๆ มาจาก อุณหภูมิ ที่สูงขึ้น ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องออกแรงหนักขึ้นหลายเท่าตัว ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ก็อย่างเช่น

air, conditioner, remote

ในช่วงอากาศปกติ อุณหภูมิภายนอกบ้าน 30 องศาเซลเซียส และถ้าเราเปิดแอร์ 25 องศาเซลเซียส ต่างกันเพียง 5 องศาเซลเซียส คอมเพลสเซอร์แอร์ก็จะทำงานไปไม่นานซักพักก็จะหยุดการทำงาน เพราะแอร์ทำงานจนได้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสตามที่ตั้งไว้แล้ว

thermometer, summer, heiss
ช่วงหน้าร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานหนัก

แต่ในช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิอากาศภายนอก 40 องศาเซลเซียส และเราเปิดแอร์ปกติ 25 องศาเซลเซียส ต่างกัน 15 องศาเซลเซียส ซึ่งการทำงานของเครื่องปรับอากาศสำหรับส่วนต่าง 1 องศาเซลเซียส ประมาณ 10% ขึ้นไป

ปกติเปิดแอร์ 2 ทุ่ม และปิดในช่วง 6 โมงเช้าเหมือนทุกๆ วัน แต่ค่าไฟกลับเพิ่มขึ้นมาก เพราะในช่วงหน้าร้อนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานนานมากกว่าปกติ โดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานอย่างหนัก และบางเครื่องไม่มีการตัด เนื่องจากยังทำอุณหภูมิโดยรอบไม่ได้ ตู้เย็นก็เช่นกัน บางคนเดินเปิดตู้เย็นทั้งวัน เพราะกระหายน้ำ เป็นต้น

อัตราค่าไฟฟ้า

อัตราค่าไฟฟ้ามีหลายประเภท เช่นประเภท บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหาก่าไร สูบน้่าเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าชั่วคราว แต่แอดมินขอยกตัวอย่าง ประเภทที่เยอะที่สุดและมีผลกระทบกับประชาชนมากที่สุด

อัตราค่าไฟฟ้าประเภท บ้านอยู่อาศัย

ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ากับบ้านเรือนที่อยู่อำศัย รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดไฟฟ้ำเครื่องเดียว

1.1 อัตราปกติ ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
1.1.1 ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 8.19
15 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 15) 2.3488
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25) 2.9882
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35) 3.2405
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100) 3.6237
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150) 3.7171
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400) 4.2218
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 4.4217


1.1.2 ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน 38.22
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 150) 3.2484
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400) 4.2218
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 4.4217


1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU) ค่าพลังงานไฟฟ้า (บ/หน่วย) ค่าบริการ (บ/เดือน)
Peak Off Peak
1.2.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์ 5.1135 2.6037 312.24
1.2.2 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 5.7982 2.6369 38.22

หมายเหตุ

  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สำย จะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1 แต่หากใช้ไฟฟ้ำเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.2 และเมื่อใดมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1
  2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าเกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย จะจัดเข้ำประเภทที่ 1.1.2
  3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1.1 ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนทุกราย ยังคงได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีถึงค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2558 และตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำ เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1.1.1 ที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้า ฟรี จะต้องไม่เป็นนิติบุคคลและมีกำรใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน
  4. ประเภทที่ 1.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทำงด้านแรงต่ำของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
  5. ประเภทที่ 1.2 เป็นอัตราเลือก ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตำมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนไปใช้อัตรา ประเภทที่ 1.1 ได้

ดังนั้นจึงอยากแนะนำเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟมาก โดยเฉพาะแอร์ ทางแอดมิน จึงอยากให้หมั่นล้างทำความสะอาดแผ่นกรองทุกๆ 1 เดือน และ ล้างแอร์ ปีละ 2 ครั้ง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และที่สำคัญประหยัดค่าไฟฟ้ามากถึง 5-10% อีกด้วย แต่หากไฟฟ้าขึ้นแบบ 2-3 เท่า แบบนี้อาจผิดปกติจริงๆ ขึ้นเกิดขึ้นได้ทั้งจาก มิเตอร์ไฟฟ้าเอง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้านที่เกิดการชำรุด ก็เป็นเหตุให้ค่าไฟฟ้าสูงได้ หากอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีกระแสไฟรั่ว ดังนั้นหากท่านใด มีข้อสงสัย สามารถติดต่อ การไฟฟ้าใกล้บ้านท่านเข้ามาตรวจสอบได้

แอร์ตัน ทำให้ทำงานหนัก
แอร์ตัน ทำให้ทำงานหนัก

ค่าไฟฟ้าทำไมแพง, ล้างแอร์
ล้างแอร์ จะช่วยให้แอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ
สภาพ Condensing ตัน แอรืทำงานหนัก
สภาพ Condensing ตัน

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-329994

ที่มา : https://www.thairath.co.th/

ที่มา : www.pea.co.th

บลู คูลลิ่ง จำกัด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *