ค่าไฟฟ้าทำไมแพง เคยสงสัยกันไหม?

ค่าไฟฟ้าทำไมแพง จังเลย
ถึงหน้าร้อนทีไร ค่าไฟฟ้าทำไมแพง

ค่าไฟฟ้าทำไมแพง ผมคิดว่าหลายๆคน คนคงเคยตั้งคำถามกับตัวเอง และถามไปยังการไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันนี้แอดมิน จะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้กระจ่าง ไม่มากก็น้อย ให้หายสงสัยกันไปเลย ว่าทำไม ถึงหน้าร้อนทีไร ค่าไฟฟ้าทำไมแพง จังเลย

กราฟแสดงประวัติการใช้ไฟฟ้า, ทำไมค่าไฟฟ้าแพง
กราฟแสดงประวัติการใช้ไฟฟ้า ผ่าน PEA Application

ในช่วงหน้าร้อนของทุกๆปี หลายบ้านจะชอบบ่นกันว่า ใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม ทำไมพอบิลค่าไฟฟ้ามา เกือบจะป็นลม กันเลยทีเดียว บางบ้าน ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น ซึ่งทาง การไฟฟ้านครหลวง เฉลยถึงสาเหตุว่า ทำไมค่าไฟฟ้าแพง จริงๆก็เฉลย ทุกปีแหละ แต่ก็มีคำถามเดียวกัน ทุกปีเช่นเดียวกัน สาเหตุหลักๆ มาจาก อุณหภูมิ ที่สูงขึ้น ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องออกแรงหนักขึ้นหลายเท่าตัว ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ก็อย่างเช่น

air, conditioner, remote

ในช่วงอากาศปกติ อุณหภูมิภายนอกบ้าน 30 องศาเซลเซียส และถ้าเราเปิดแอร์ 25 องศาเซลเซียส ต่างกันเพียง 5 องศาเซลเซียส คอมเพลสเซอร์แอร์ก็จะทำงานไปไม่นานซักพักก็จะหยุดการทำงาน เพราะแอร์ทำงานจนได้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสตามที่ตั้งไว้แล้ว

thermometer, summer, heiss
ช่วงหน้าร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานหนัก

แต่ในช่วงหน้าร้อน อุณหภูมิอากาศภายนอก 40 องศาเซลเซียส และเราเปิดแอร์ปกติ 25 องศาเซลเซียส ต่างกัน 15 องศาเซลเซียส ซึ่งการทำงานของเครื่องปรับอากาศสำหรับส่วนต่าง 1 องศาเซลเซียส ประมาณ 10% ขึ้นไป

ปกติเปิดแอร์ 2 ทุ่ม และปิดในช่วง 6 โมงเช้าเหมือนทุกๆ วัน แต่ค่าไฟกลับเพิ่มขึ้นมาก เพราะในช่วงหน้าร้อนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานนานมากกว่าปกติ โดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานอย่างหนัก และบางเครื่องไม่มีการตัด เนื่องจากยังทำอุณหภูมิโดยรอบไม่ได้ ตู้เย็นก็เช่นกัน บางคนเดินเปิดตู้เย็นทั้งวัน เพราะกระหายน้ำ เป็นต้น

อัตราค่าไฟฟ้า

อัตราค่าไฟฟ้ามีหลายประเภท เช่นประเภท บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรที่ไม่แสวงหาก่าไร สูบน้่าเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าชั่วคราว แต่แอดมินขอยกตัวอย่าง ประเภทที่เยอะที่สุดและมีผลกระทบกับประชาชนมากที่สุด

อัตราค่าไฟฟ้าประเภท บ้านอยู่อาศัย

ส ำหรับกำรใช้ไฟฟ้ากับบ้านเรือนที่อยู่อำศัย รวมทั้งวัด สำนักสงฆ์ และสถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยต่อผ่ำนเครื่องวัดไฟฟ้ำเครื่องเดียว

1.1 อัตราปกติ ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ค่าบริการ (บาท/เดือน)
1.1.1 ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน 8.19
15 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 15) 2.3488
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25) 2.9882
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35) 3.2405
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100) 3.6237
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 150) 3.7171
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400) 4.2218
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 4.4217


1.1.2 ใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน 38.22
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 0 – 150) 3.2484
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 400) 4.2218
เกิน 400 หน่วยขึ้นไป (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป) 4.4217


1.2 อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate : TOU) ค่าพลังงานไฟฟ้า (บ/หน่วย) ค่าบริการ (บ/เดือน)
Peak Off Peak
1.2.1 แรงดัน 22 – 33 กิโลโวลท์ 5.1135 2.6037 312.24
1.2.2 แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลท์ 5.7982 2.6369 38.22

หมายเหตุ

 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สำย จะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1 แต่หากใช้ไฟฟ้ำเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.2 และเมื่อใดมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือน ในเดือนถัดไปจะจัดเข้าประเภทที่ 1.1.1
 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าเกิน 5 แอมป์ 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย จะจัดเข้ำประเภทที่ 1.1.2
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1.1 ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนทุกราย ยังคงได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีถึงค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2558 และตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำ เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1.1.1 ที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้า ฟรี จะต้องไม่เป็นนิติบุคคลและมีกำรใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถึงเดือนปัจจุบัน
 4. ประเภทที่ 1.2 กรณีติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าทำงด้านแรงต่ำของหม้อแปลงซึ่งเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้คำนวณหน่วยคิดเงินเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 2 เพื่อครอบคลุมการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งมิได้วัดรวมไว้ด้วย
 5. ประเภทที่ 1.2 เป็นอัตราเลือก ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตำมที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด และหากเลือกใช้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนไปใช้อัตรา ประเภทที่ 1.1 ได้

ดังนั้นจึงอยากแนะนำเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟมาก โดยเฉพาะแอร์ ทางแอดมิน จึงอยากให้หมั่นล้างทำความสะอาดแผ่นกรองทุกๆ 1 เดือน และ ล้างแอร์ ปีละ 2 ครั้ง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และที่สำคัญประหยัดค่าไฟฟ้ามากถึง 5-10% อีกด้วย แต่หากไฟฟ้าขึ้นแบบ 2-3 เท่า แบบนี้อาจผิดปกติจริงๆ ขึ้นเกิดขึ้นได้ทั้งจาก มิเตอร์ไฟฟ้าเอง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ภายในบ้านที่เกิดการชำรุด ก็เป็นเหตุให้ค่าไฟฟ้าสูงได้ หากอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีกระแสไฟรั่ว ดังนั้นหากท่านใด มีข้อสงสัย สามารถติดต่อ การไฟฟ้าใกล้บ้านท่านเข้ามาตรวจสอบได้

แอร์ตัน ทำให้ทำงานหนัก
แอร์ตัน ทำให้ทำงานหนัก

ค่าไฟฟ้าทำไมแพง, ล้างแอร์
ล้างแอร์ จะช่วยให้แอร์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ
สภาพ Condensing ตัน แอรืทำงานหนัก
สภาพ Condensing ตัน

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-329994

ที่มา : https://www.thairath.co.th/

ที่มา : www.pea.co.th

บลู คูลลิ่ง จำกัด

70 thoughts on “ค่าไฟฟ้าทำไมแพง เคยสงสัยกันไหม?”

 1. Profitable organizations are able to achieve a large target market through their marketing techniques. At present, it’s easy to accomplish that on the internet. With great marketing with video content, you can market oneself to the world quickly. The ideas in the following paragraphs can help.
  http://romero10romero.iktogo.com/post/porno-hd-porno-videos-porno-movies-1594464714

  If you build a online video for advertising and marketing uses ensure that it stays less than 2 minutes or so. You need your potential audience to watch the whole concept, and when it is too long you can expect to possibly get rid of followers because they click away from. You can always continue a considered or concept within a follow up video clip if required.

  Don’t only rely on video clips with your marketing strategy. These are great advertising equipment, nevertheless, they ought to not swap your other advertising and marketing strategies. Videos must not change information creation like content creation or blogging. Video lessons need to basically be used to enhance the articles inside your marketing strategy and to produce your link portfolio.

  If you’re selling a product or service, produce a video clip which tells your customers how to operate the product or service. Start with starting the package, manage through how to place it collectively, then show them how they can make use of it. This may cause them enjoy simply how much you value your potential customers.
  http://www.marijuanamilitia.com/members/barron51barron/activity/581167/

  In your marketing with video, allow the viewer know why it is you provide the goods and services you do. They are able to easily see what you provide, but let them know the reason behind it. Open, real and candid connection engenders believe in, which engages new market and retains prior consumers.

  Video clips need to be private to catch the viewer’s interest. Be entertaining, warm and friendly, quiet and assured along with your watchers won’t alter the route, as they say. The greater wide open and genuine you might be, the greater gotten you will certainly be. Adhere to issues you’re really enthusiastic about as that will appear with your manner.

  Be sure that your video clips are promoted within a two-retract style. Allow your existing core viewers know that new content articles are up, by means of your blog site and e mail or news letter list. Nonetheless, also be sure to promote it to new visitors via social media content and seo techniques affordable.
  https://pastebin.pl/view/82ec0667

  Every time any individual openly asks an issue from the responses in your videos, take into account whenever you can respond to them in yet another online video. If you think about this, you are able to make a hilarious response which offers them with the details they seek out plus a fun movie if other folks would like to watch, all the greater!

  Bear in mind what strength marketing with video has above other social media marketing kinds. Youtube, Facebook or myspace and blogs and forums are all written text platforms. Only by means of movie content material your passion, as well as can come by way of. System language is reported to be the majority of connection, and short of a one on one conference, a youtube video is the after that-best choice.
  http://h0d1.com/members/terrell03greve/activity/62971/

  Ensure your video lessons have summaries and even transcripts of the content material. Search engines like google are not able to but listen to or watch video lessons to index them accurately. So, a comprehensive information inside the textual content or code will probably be the best option at getting your video graded well.

  If you are just getting started with video marketing, then obtain a online video up as soon as you can. Learning strategies and learning theory and organizing will be all good. Even so, there is absolutely no far better instructor than trial and error. Get your initial movie up and you will probably study a whole lot.

  You need to currently have a greater comprehension of ways to get seen rapidly with video clips. You will learn the cabability to establish a planet-large viewers. Marketing via video lessons will help you jump on keep track of to fulfill your desired goals.
  Links:
  http://bettersightonline.com/members/melgaard19terrell/activity/371801/
  https://proparentiahp.org/members/purcell14barron/activity/578883/
  http://thestudentconnect.com/members/purcell80koch/activity/152673/

 2. ничего особенного
  _________________
  [URL=https://azino777bonus.top100bigcasino.icu/azino777-rabochee-zerkalo-mobilnaya-versiya/]azino777 бонус 2000 рублей [/url]

 3. The cleansing firm carries out cleaning of spaces of numerous sizes as well as setups.

  We give specialist [url=https://maidservicenyc.pro/]maids queens[/url] for personal clients. Making use of European equipment and also certified devices, we achieve maximum outcomes as well as give cleaning quickly.

  The company’s specialists offer cleaning with the help of modern-day innovations, have unique tools, as well as additionally have actually licensed cleaning agents in their collection. In addition to the above benefits, glass of wines use: beneficial rates; cleaning quickly; excellent quality results; greater than 100 favorable evaluations. Cleansing offices will help keep your office in order for the most efficient job. Any business is very important ambience in the team. Cleansing services that can be purchased cheaply currently can help to arrange it and also give a comfy area for labor.

  If essential, we leave cleaning the kitchen area 2-3 hrs after putting the order. You get cleaning up immediately.

  We provide price cuts for those that utilize the solution for the very first time, in addition to favorable terms of participation for normal customers.

  We give top notch cleaning for huge ventures as well as small companies of numerous instructions, with a price cut of as much as 25%.

  Our friendly team supplies you to get acquainted with favorable terms of teamwork for company clients. We properly approach our activities, clean utilizing specialist cleaning items as well as specific devices. Our workers are educated, have clinical publications and also know with the subtleties of eliminating complicated and hard-to-remove dust from surfaces.

 4. Profitable organizations are able to achieve a large audience by means of their marketing methods. These days, it’s straightforward to do exactly that online. With good marketing with video content, you may encourage your self around the world within minutes. The guidelines on this page may help.
  http://unionisstrength.com/index.php?qa=user&qa_1=hartley49boyer

  When you produce a video clip for marketing functions ensure that it stays less than 2 minutes or so. You need your target market to look at the complete message, and when it is too long you may probably get rid of audiences as they click away from. You could keep on a imagined or information within a follow up video clip if necessary.

  Don’t only count on video clips inside your marketing strategy. They are great advertising and marketing tools, nevertheless, they must not change your other marketing tactics. Video lessons must not change information design like content creation or writing a blog. Videos ought to simply be employed to improve the articles inside your advertising campaign and to build up your link profile.

  If you’re marketing a product or service, create a online video which shows your clients how to use the merchandise. Start with opening the box, work by way of how you can place it with each other, after which demonstrate to them how they can utilize it. As a result them appreciate exactly how much you admiration your prospects.
  http://ce3.ru/user/Olesen73Drachmann/

  Within your marketing with video, enable the viewer know why it is that you offer the services or products you do. They may very easily see the things you offer, but tell them the reason behind it. Wide open, traditional and candid conversation engenders have confidence in, which engages new target audience and maintains earlier consumers.

  Videos have to be private to catch the viewer’s focus. Be enjoyable, warm and friendly, quiet and comfortable and your watchers won’t change the channel, as it were. The more available and sincere you will be, the greater gotten you will end up. Stick with topics you’re genuinely keen about as that will come out with your attitude.

  Make sure that your videos are advertised in a two-retract fashion. Permit your existing core viewers realize that new content articles are up, by means of your blog and e-mail or news letter list. Nonetheless, also make sure you market it to new followers by way of social networking blogposts and seo techniques affordable.
  http://www.factfaces.com/index.php?qa=user&qa_1=love12halvorsen

  Every time any individual openly asks a subject within the remarks on your own video clips, consider provided you can answer them in one more online video. If you think regarding this, you are able to make a humorous solution which provides these with the data they look for in addition to a enjoyable video if other individuals wish to watch, all the much better!

  Bear in mind what energy online video marketing has more than other social websites varieties. Youtube, Facebook and blogs are text message platforms. Only through online video information your feelings, and energy comes by means of. Body terminology is reported to be the vast majority of communication, and short of a one on one reaching, a youtube video will be your up coming-best bet.
  http://cameras.ge/user/Halvorsen65Snyder/

  Be sure that your video clips have summaries as well as transcripts in the content. The search engines are not able to however tune in to or view videos to index them effectively. So, a complete outline from the text message or computer code will be your best bet at getting the video clip positioned effectively.

  Should you be just getting started with marketing with video, then get yourself a online video up as soon as you can. Learning strategies and discovering hypothesis and organizing is all very good. Nonetheless, there is absolutely no far better instructor than experimentation. Get your initial movie up and you will learn a lot.

  You should currently have an improved comprehension of getting observed swiftly with videos. You will learn the capability to develop a community-vast viewers. Marketing and advertising through videos will assist you to get on monitor to fulfill your desired goals.
  Links:
  https://www.behimba.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=933961
  http://kbf.ir/index.php?subaction=userinfo&user=Hartley80Hartley
  http://link.bookmarkstar.com/story.php?title=porn-movies-booloo#discuss

 5. We are will quickly as well as efficiently generate a service warranty Premium remodelling manhattan.

  We regularly preserve and update the storage facility of spare components and solution documentation for functional repair service and also maintenance.

  Likewise in our firm, you can purchase personalized shower room vanities, retail interior decoration on the best problems. With us, Inside improvements Manhattan and as well as Premium restoration manhattan, will [url=https://bathroom-remodel.club]General construction new york[/url] become easy, high quality as well as fast.

 6. зарегистрироваться в казино джой казино

  [url=http://joycazino-official.website/]джойказино официальный[/url]

 7. джой казино официальный сайт войти на сайт

  [url=http://joycasino-site.host/]казино джойказино[/url]

 8. The cleansing firm executes cleansing of spaces of various sizes and also setups.

  We offer expert [url=https://maidservicenyc.pro/]home cleaning maid service[/url] for exclusive customers. Utilizing European tools as well as accredited devices, we accomplish optimal results and also supply cleansing in a short time.

  The company’s experts offer cleansing with the help of modern innovations, have special devices, as well as additionally have actually certified cleaning agents in their toolbox. In addition to the above benefits, white wines offer: positive rates; cleaning in a short time; excellent quality results; greater than 100 positive evaluations. Cleaning up workplaces will assist maintain your office in order for the most productive work. Any firm is extremely vital atmosphere in the team. Cleansing services that can be gotten inexpensively now can aid to prepare it and also supply a comfortable area for labor.

  If required, we leave cleansing the cooking area 2-3 hrs after placing the order. You get cleaning up as soon as possible.

  We provide discounts for those that utilize the service for the first time, in addition to positive regards to participation for regular consumers.

  We supply high-grade cleaning for large business as well as tiny firms of various directions, with a discount of as much as 25%.

  Our friendly group offers you to obtain accustomed with beneficial regards to teamwork for business customers. We properly approach our tasks, tidy using professional cleaning items as well as customized devices. Our staff members are educated, have clinical books as well as are familiar with the subtleties of removing complicated and also hard-to-remove dirt from surface areas.

 9. Ищите хорошую фотостудию в Минске? В таком случае, обратите свое внимание на сайт фотографа Эндрюса Коваса https://studio.andrewskovas.com (фотостудия в центре сайт ) Это полноценная фотостудия в Минске состоящая из двух полноценных залов. Наличие циклорамы и естественного освещения, гримерки и зеркал – далеко не все, что определяет желание разных людей снять фотостудию.

  Модельный гардероб с большим ассортиментом одежды и обуви, возможность предварительного бронирования, цветные гели и стойки, проекционные насадки… Перечислять достоинства и говорить о функциональных возможностях фотостудии можно, конечно, очень долго, однако стоит ли это делать тогда, когда на сайте есть контактные данные, по которым можно обратиться? Чтобы узнать больше или забронировать фотостудию, можно обратиться через директ в instagram, написать по указанному на сайте адресу электронной почты либо позвонить по номеру телефона. Минималистичный интерьер, приемлемые расценки, различные фоны, новейшее студийное оборудование – все это и не только Вам обязательно будет доступно, уважаемый клиент!

  Ограничения будут отсутствовать, а вариативность, напротив, будет обеспечена! В залах можно выполнять даже самые сложные, нестандартные, креативные, интересные и кажущиеся невероятными задачи! Даже самый требовательный клиент непременно сумеет удовлетворить свои потребности, насладившись действительно приятным процессом съемок. Кстати, фотостудия находится в районе пл. Победы и Комаровского рынка – то есть, располагается в самом центре Минска. Найти ее очень просто, уважаемый клиент!

 10. Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My website looks weird when browsing from my
  iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might
  be able to resolve this problem. If you have any recommendations, please share.
  Cheers!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *